I Ur och Skur - Upplevelsebaserat lärande både ute och inne

Barn trivs i naturen. Leken går över stock och sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. När leken tar paus smakar matsäcken som bäst och efter maten somnar man lätt till vindens sus.

Pedagogiken I Ur och Skur bygger på övertygelsen att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredställs genom lustfyllt upplevelsebaserade lärande. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör ledarna val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

Ledarnas roll är att utgå från barnen och gruppen och att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Alla ledare som arbetar inom I Ur och Skur har förutom sin lärarutbildning ledarutbildningar och en högskoleutbildning inom I Ur och Skurpedagogiken.


Pedagogiken används idag både inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola och utgår från respektive lands styrdokument . För närvarande finns över 200 enheter som arbetar med I Ur och Skur pedagogiken i Sverige och Finland. Pedagogiken I Ur och Skur är en arbetssätt och inte en driftsform och enheterna drivs både i statlig, kommunal regi och som enskilt drivna förskolor och friskolor. Läs mer om I Ur och Skur på Friluftsfrämjandets hemsida eller se video under.